Zapytanie Ofertowe Zakup zabawek

Zapytanie ofertowe w zakresie ZAKUPU ZABAWEK do lokalu pod przedszkole publiczne przy ul. Zbożowej 4 w Krakowie (30-002)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z przygotowaniem projektu „Utworzenie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Karmelkowy Zakątek” Zamawiający Centrum Rodzinki Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-608) przy ul. Por. Wąchały 7, gsm: 781336341, e: app@centrumrodzinki.pl zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest zakup zabawek do lokalu usługowego, w którym funkcjonować będzie przedszkole publiczne. Lokal znajduje się w Krakowie (30-002) przy ul. Zbożowej 4 i przekształcany będzie na przedszkole dla 45 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, w tym 1 sala oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).

Załączniki do pobrania – „Zakup zabawek” :

zapytanie ofertowe na zakup zabawek

załącznik 1 – formularz ofertowy na zakup zabawek