Zapytanie Ofertowe Wyżywienie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z przygotowaniem projektu „Utworzenie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Karmelkowy Zakątek” Centrum Rodzinki Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-608) przy ul. Por. Wąchały 7, gsm: 781336341, email: app@centrumrodzinki.pl
zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci do przedszkola publicznego „Karmelkowy Zakątek” przy ul. Zbożowej 4 w Krakowie (30-002) w tym diet specjalnych dla dzieci z alergiami pokarmowymi.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).
Załączniki do pobrania – „Wyżywienie”:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej

Załącznik nr 5 – Specyfikacji usługi kateringowej

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o dostarczeniu ofert

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o otrzymaniu zawiadomienia o wynikach postępowania

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o wpłynięciu oferty do Zamawiającego

Załącznik nr 9 – Protokół udzielenia zamówienia

Załącznik nr 10 – Zawiadomienie o wyborze oferty