Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i dostarczania posiłków

8.Przedmiot: Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i dostarczania posiłków – cateringu dla dzieci do Żłobka Hop Kids nr 1  w Krakowie w  ramach projektu pn. „Żłobek Hop Kids – szansą powrotu rodziców na rynek pracy” nr RPMP.08.05.00-12-0061/17
Data zamieszczenia: 28.12.2017
Dokumenty do pobrania: 
Zapytanie-ofertowe
Załącznik nr 1 – Oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu
Załącznik nr 2 – Oświadczenie-o-braku-powiązań-kapitałowych-i-osobowych
Odpowiedź-na-zapytanie-ofertowe