Zapytanie ofertowe Budowlane

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w zakresie adaptacji oraz wykończenia lokalu pod Przedszkole Publiczne przy ul. Zbożowej 4 w Krakowie (30-002).
W związku z przygotowaniem projektu „Utworzenie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Karmelkowy Zakątek” Centrum Rodzinki Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-608) przy ul. Por. Wąchały 7, gsm: 781336341, email: app@centrumrodzinki.pl
zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest adaptacja oraz wykończenie lokalu usługowego, w którym funkcjonować będzie przedszkole publiczne. Lokal znajduje się w Krakowie (30-002) przy ul. Zbożowej 4 i przekształcany będzie na przedszkole dla 45 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, w tym 1 sala oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).

Załączniki do pobrania – „Budowlane”:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 5 – Projekt architektoniczny lokalu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o dostarczeni oferty do zamawiającego

Załącznik nr 6a – Oświadczenie o dostarczeniu oferty do oferenta

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o otrzymaniu zawiadomienia o wynikach postępowania ofertowego

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o wpłynięciu oferty do Zamawiającego

Załącznik nr 9 – Protokół udzielenia zamówienia

Załącznik nr 10 – Zawiadomienie o wyborze oferty

Załącznik nr 11 – Wzór umowy z wykonawcą